'સેંટ ઑગસ્ટાઈન' ના સુવિચાર

" ઈશ્વર એટલે એવું વર્તુળ જેનું કેન્દ્ર સર્વત્ર હોય છે પણ જેનો પરિઘ ક્યાંય હોતો નથી "

સેંટ ઑગસ્ટાઈન