'ડબલ્યુ એમ ઈવાર્ટસ' ના સુવિચાર

" જગતમાં માણસ સિવાય જેમ બીજું કોઈ મોટું નથી, તેમ માણસના ચારિત્ર્ય સિવાય બીજું કાંઈ પણ મોટું નથી "

ડબલ્યુ એમ ઈવાર્ટસ