'રસિક મહેતા' ના સુવિચાર

" મુર્ખ માણસ કરતાં સમજુ ઢોર રાખવું સારું છે "

રસિક મહેતા