'ચેખોવ' ના સુવિચાર

" માણસ જેમ વધારે સુધરેલ તેમ વધારે દુઃખી "

ચેખોવ