'નરોત્તમ પલાણ' ના સુવિચાર

" માતૃભાષા સભ્ય સમાજના નિર્માણનો પાયો છે "

નરોત્તમ પલાણ