'માર્ક ટેવેઈન' ના સુવિચાર

" જ્યારે સઘળી કેળવણી માતૃભાષામાં અપાતી થશે ત્યારે જ ભાષાની ખીલવણી હશે "

માર્ક ટેવેઈન