'વિલિયમ રોસ્ટર' ના સુવિચાર

" જેનામાં રમૂજવૃત્તિ નથી એણે હંમેશાં બીજાની દયા પર જ જીવવું પડે છે "

વિલિયમ રોસ્ટર