'સ્વામી સુખબોધાનંદ' ના સુવિચાર

" કામને મજુરી ન બનાવો, કામને પ્રાર્થના બનાવો "

સ્વામી સુખબોધાનંદ