'ઈસુ ખ્રિસ્ત' ના સુવિચાર

" પાપ અને દુરાચાર એક માનસિક કે આત્મિક રોગ છે, તેને મટાડવા ઉપદેશરૂપી દવા જરૂરી છે "

ઈસુ ખ્રિસ્ત

" ભાઈ, ભલાઈ કર ભલાઈમાં હું છું "

ઈસુ ખ્રિસ્ત