'દયાનંદ સરસ્વતી' ના સુવિચાર

" જેની પાસે ધૈર્ય છે અને જે મહેનતથી ગભરાતો નથી, સફળતા તેની દાસી છે "

દયાનંદ સરસ્વતી