'સ્વામી આનંદ' ના સુવિચાર

" ભગવાનની નિષ્કામ ભક્તિ અનેક સિદ્ધીઓથી પણ શ્રેષ્ઠ ફળ આપે છે "

સ્વામી આનંદ