'અરસ્તુ' ના સુવિચાર

" મિત્રો વિના કોઈ પણ જીવવાનું પસંદ નહીં કરે, ભલે તેની પાસે અન્ય તમામ સારી વસ્તુઓ કેમ ન હોય "

અરસ્તુ