'રામકૃષ્ણ પરમહંસ' ના સુવિચાર

" મનના હાથીને વિવેકના અંકુશ વડે વશમાં રાખવો જોઈએ "

રામકૃષ્ણ પરમહંસ