'સમર્થ ગુરુ રામદાસ' ના સુવિચાર

" લાલચની પૂર્તિ ક્યારેય થઈ શકતી નથી, તેથી લાલચ અને ક્ષોભ કાયમ સાથે રહે છે "

સમર્થ ગુરુ રામદાસ