'ચંદ્રકાન્ત બક્ષી' ના સુવિચાર

" સાચું બોલનારને જૂઠની ખબર ન હોય એવું બની શકે છે, પણ જૂઠું બોલનારને 100 ટકા સત્યની ખબર હોવી જોઈએ "

ચંદ્રકાન્ત બક્ષી