'કોલિયર' ના સુવિચાર

" એક નાનકડી કીડી પાસે જાવ દિવસભરની તેની મહેનત જુઓ તેની મહેનતમાંથી કાંઈક શીખો અને આળસને ખંખેરી નાંખો "

કોલિયર