'જોન ફ્લેયર' ના સુવિચાર

" આપણે જેમને સહુથી વધુ ચાહીએ છીએ તેમનામાં જ આપણને વધુ દુ:ખ આપવાની શક્તિ રહેલી હોય છે "

જોન ફ્લેયર