'બર્ટ્રાન્ડ રસેલ' ના સુવિચાર

" વિજ્ઞાનની શોધ વડે માણસ પક્ષીની માફક આભમાં ઊડી શકે છે, માછલીની જેમ ઊંડા પાણીમાં જઈ શકે છે, પણ માનવી તરીકે પૃથ્વી પર કેમ જીવવું એ જ તેને આવડતું નથી "

બર્ટ્રાન્ડ રસેલ