'પેરીકિલસ' ના સુવિચાર

" ઈશ્વરે તમને જેવા બનાવ્યા હોય એ કરતાં સહેજ પણ ઊતરતા ન બનવું એમાં જ તમારું ગૌરવ છે "

પેરીકિલસ