'સ્ટિવેન્સન' ના સુવિચાર

" આપણું કર્તવ્ય છે કે આનંદિત રહેવું જો આપણે પ્રસન્ન રહીશું તો અજ્ઞાતરૂપે પણ સંસારની સારી રીતે ભલાઈ કરી શકીશું "

સ્ટિવેન્સન