'એન્થની રયાન' ના સુવિચાર

" જિંદગી એવી નથી જેવી તમે એના માટે કામ કરો છો, એ તો એવી બની જાય છે જેવી તમે એને બનાવો છો "

એન્થની રયાન