'ચાલટેન હેસ્ટન' ના સુવિચાર

" હિંમત એટલે શું? એનો અર્થ એ છે કે પરિણામની પરવા કર્યા વિના તમે કાર્યસિદ્ધિ માટે મથ્યા રહો "

ચાલટેન હેસ્ટન