'ધીરુભાઈ અંબાણી' ના સુવિચાર

" મોટું વિચારો, ઝડપથી વિચારો, દુરંદેશી કેળવો. વિચારો પર કોઈનો એકાધિકાર નથી "

ધીરુભાઈ અંબાણી