'આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન' ના સુવિચાર

" જે વિચારધારાથી સમસ્યાઓ ઉદ્ભવી હોય તેનું નિરાકરણ એ જ વિચારધારાથી ન લાવી શકાય "

આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન

" દરેક મુશ્કેલીમાં એક તક રહેલી હોય છે "

આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન

" હું ભવિષ્યનો વિચાર કરતો નથી, કારણ હું વિચાર કરું એ પહેલાં તો એ આવી જાય છે "

આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન

" હું સુખી છું તેનું કારણ એ છે કે મારે કોઈની પાસે કંઈ જ જોઈતું નથી "

આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન