'અરવિંદ ઘોષ' ના સુવિચાર

" તર્કનું સત્ય નહિ પણ આત્માના મનોમંથનમાંથી જન્મેલું સત્ય જ પૂર્ણ સત્ય છે "

અરવિંદ ઘોષ