'થોમસ પેઈન' ના સુવિચાર

" ધનસમૃદ્ધિ માણસને બદલી નથી નાખતી, પણ માણસનું અસલ સ્વરૂપ પ્રગટ કરી દે છે "

થોમસ પેઈન