'બોન' ના સુવિચાર

" આજના વિચારો આવતીકાલે બોલો "

બોન