'લાઈટૉન' ના સુવિચાર

" આ દુનિયામાં ઘણી સહેલાઈથી છેતરી શકાય તેવી વ્યક્તિ જો કોઈ હોય તો તે આપણી જાત છે "

લાઈટૉન