'ડેલ કાર્નેગી' ના સુવિચાર

" બીજના ચંદ્રનો જ વિકાસ થાય છે, પૂનમના નહીં. આ વાત ભૂલતા નહીં ! "

ડેલ કાર્નેગી