'ગુરુ નાનક' ના સુવિચાર

" જો તમે મગજને શાંત રાખી શકતા હશો તો તમે જગને જીતી શકશો "

ગુરુ નાનક