'જે. પી. વાસવાણી' ના સુવિચાર

" એક વાત હૃદય પર કોતરી રાખજો કે આપણા જીવનના સુખ અને દુ:ખ મનનાં કારણ હોય છે "

જે. પી. વાસવાણી