'રમણ મહર્ષિ' ના સુવિચાર

" પરમ સત્યનું અસ્તિત્વ હૃદયમાં છે જે વિચાર હૃદયથી રહિત છે તેને જાણવા માટે હૃદયમાં જ તદ્રુપ થઈ જવું જોઈએ "

રમણ મહર્ષિ