'શેખ સાદી' ના સુવિચાર

" જીભ એ બુદ્ધિના ખજાનાની ચાવી છે, ચાવી લગાડી ખજાનો ઉઘાડો નહિ ત્યાં લગી કેમ ખબર પડે કે અંદર શું છે ? "

શેખ સાદી