'કનૈયાલાલ મુનશી' ના સુવિચાર

" જેના વડે મનુષ્ય જીવે છે તે સંસ્કૃતિ નથી, પણ જેને માટે મનુષ્ય જીવે છે તેનું નામ સંસ્કૃતિ! "

કનૈયાલાલ મુનશી