'જનરલ એબ્રગોન' ના સુવિચાર

" આક્રમણ કરવાવાળા શત્રુથી ન ડરો પણ જે તમારી ખુશામત કરે છે તેવા મિત્રથી ડરો "

જનરલ એબ્રગોન