'નેલ્સન' ના સુવિચાર

" જીવનની સફળતા સમયના યથોચિત ઉપયોગ પર રહેલી જણાય છે "

નેલ્સન