'મુસોલિની' ના સુવિચાર

" પ્રેમ એક રમત છે, જેમાં બુદ્ધીની હાર છે "

મુસોલિની