શિષ્યવૃત્તિ ફોર્મ (Scholarship Form)

જોડાણ કરવાના દસ્તાવેજની યાદી (PDF)

નીચે દર્શાવેલ દરેક દસ્તાવેજની નકલ જોડવી ફરજિયાત છે.

રેફરન્સ 1:

રેફરન્સ 2:
જે વિદ્યાર્થીની પસંદગી આ શિષ્યવૃત્તિ માટે કરવામાં આવે તેણે બાદમાં પોતાનો ફોટોગ્રાફ, રહેઠાણનો પુરાવો અને પાનકાર્ડની નકલ info@gujaratilexicon.com ઈમેલ આઇડી પર મોકલવાની રહેશે.

Testimonials

સાચું ગુજરાતી લખી શકવાનો વિશ્વાસ અને જોડણી શુદ્ધિની દિશામાં અતિ ઉપયોગી છે.

પ્રા. અશ્વિન ચૌહાણ

GL Mobile Apps