Dictionary

કંટકારીઘૃત

અર્થ
( વૈદ્યક ) એક જાતની ઘીની બનાવટ; વૈદ્યક પ્રસિદ્ધ એક ઔષધ. તેની બનાવટ; ભોરિંગડીનાં મૂળનો કવાથ શરાવ ૧૬, રાસ્ના, ગોખરૂ, બલાનાં મૂળ, સૂંઠ, પીપર અને મરી એ છ દ્રવ્યનું સમાન ભાગે બનાવેલું ચૂર્ણ તોલા ૩૨ અને ઘી શરાવ ચાર એ સર્વેને ઘીની રીતે પકવવું. આ દવા મૂત્રકૃચ્છ્ર, પ્રમેહ અને પ્રમેહપીટિકામાં વપરાય છે.