Dictionary

વાચક

અર્થ
કહેનાર, બોલનાર. (૨) બતાવનાર, દર્શાવનાર. (૩) વાંચનાર. (૪) પું○ અભિધાથી વ્યકત કરાનારો અર્થ (કાવ્ય.). (૫) જૈન સાધુઓનો એક દરજ્જો, ઉપાધ્યાય. (૬) મુખ્ય અધ્યાપક અને વ્યાખ્યાતા વચ્ચેની કક્ષાનો યુનિવર્સિટીનો શિક્ષક, 'રીડર'