'પુરુષ' ના સુવિચાર

" સ્ત્રી અને પુરુષ વિશ્વરૂપી અંકુરના બે પાંદડાં છે "

અજ્ઞાત