ગુજરાતી કહેવત : ઊંટનાં ઊંટ જતાં રહે અને કીડી અટકી રહે

Others

Most Popular

Explore Gujarat

GL Goshthi

Learn Gujarati

Literature and Biography

Motivational

Spiritual and Religious

GL Projects